یادم می آید دوران تحصیل در دبیرستان از یک درس ادبیات (رشته ام تجربی)خیلی خوشم می آمد
              ،همیشه میخواندمش! اسم درس “مائده های زمینی” بود،

 

 


              “ آندره ژید ” اون موقعا خیلی میخاستم کتابش را پیدا کنم ولی بخاطر مشکلاتی نشد! اما امروز
              کتابش رو پیدا کردم و قسمتی از نوشته ها شو میذارم اینجا...
                 
               یادم می آید دوران تحصیل در دبیرستان از یک درس ادبیات (رشته ام تجربی)خیلی خوشم می آمد
              ،همیشه میخواندمش! اسم درس “مائده های زمینی” بود، برگزیده ای از کتاب مائده های زمینی
              “ آندره ژید ” اون موقعا خیلی میخاستم کتابش را پیدا کنم ولی بخاطر مشکلاتی نشد! اما امروز
              کتابش رو پیدا کردم و قسمتی از نوشته ها شو میذارم اینجا...